Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
0,-

Kosmos Utforskeren 8-10, d-bok
Utforskeren 8-10

Kosmos Utforskeren er en ressurs rettet mot læreren. Ressursen har som mål å gi innspill
og inspirasjon til hvordan vi kan undervise i kompetansemålene i hovedområdet Utforskeren, parallelt som vi jobber med kompetansemål i de øvrige hovedområdene i faget.

Samfunnsfaget skal forberede elevene på dagens og morgendagens samfunn. De trenger ferdigheter og kompetanse i samarbeid og deltakelse, problemløsning, kreativitet og utforsking, innhenting og organisering av informasjon, kildekritikk og kritisk refleksjon. I tillegg trenger de digitale ferdigheter som redskapskompetanse, nettvett og nettikette.

Kompetansemålene i hovedområdet Utforskeren dreier seg i stor grad om å skape en samfunnsforståelse gjennom å være nysgjerrig og utforskende og gjennom å stille de riktige spørsmålene. Ressursen har derfor en gjennomgående vekt på hva ideen med de enkelte elevoppgavene har vært: Hva er formålet med oppgaven? Hva er det eleven skal lære? Hvordan skal elevene lære? Hvorfor skal elevene lære? Begreper som taksonomi og kritisk tenking blir i denne sammenheng trukket inn, og vi kobler dette videre opp mot hva slags spørsmålsstillinger og oppgavetyper vi kan benytte for å differensiere og å imøtekomme elever på flere nivåer.

De fem grunnleggende ferdighetene lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og digitale ferdigheter er bakt inn i elevoppgavene. Kosmos 8 10 Utforskeren er forankret og utviklet etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 og etter justert fagplan 2013.


Forfattere:
ISBN:
9788211018014
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
240
Trinn:
10, 9, 8
Kosmos Utforskeren 8-10, d-bok