Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Hva er arbeidsrett.no?
arbeidsrett.no er en nettbasert kommentarutgave til arbeidsmiljøloven. I tillegg finner du kommentarer til kollektive arbeidsrettslover og andre tilgrensende lover. Kommentarer holdes løpende oppdatert.

Alt på ett sted
På arbeidsrett.no finner du i tillegg til norske rettskilder også lenker til relevante utenlandske rettskilder.

Lovforarbeider er lenket til regjeringen.no og forskrifter og rettsavgjørelser til Lovdata osv. arbeidsrett.no gjengir ikke rettskildene, men lenker til de originale dokumentene.

Løpende oppdatert
Nye avgjørelser fra nasjonale domstoler og EU-domstolen og ny lovgivning blir fortløpende oppdatert.

Grundige kommentarer
På arbeidsrett.no finner du grundige og praktiske kommentarer til alle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, arbeidstvistloven, og lønnsnemdloven, ferieloven, lønnsgarantiloven og permitteringslønnsloven.

Permittering og bindingsklausuler er også grundig behandlet.

Erfarne forfattere
Redaktørene Henning Jakkhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth samarbeider med mer enn 40 advokater og jurister som er eksperter på hvert sitt fagområde.

Lett å bruke
arbeidsrett.no er en brukervennlig inngangsport til arbeidsretten. Det er logisk strukturert informasjon, grundige og praktiske kommentarer, godt utbygde kryssreferanser internt og lenker eksternt, og gode søkemuligheter og utskriftsfunksjoner.

Se mer på arbeidsrett.no og bestill gratis prøveabonnement her.
https://www.arbeidsrett.no/

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun