Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
999,-

Fremføring av skip med navigasjonskontroll
for maritime studier

Fremføring av skip med navigasjonskontroll gir en grundig gjennomgang og oversikt over forhold som er av betydning for trygg operasjon og planlegging av seilas. Boken henvender seg til studenter i nautikk ved maritime høgskoler og tekniske fagskoler. 

Den dekker pensum i disse disipliner som er beskrevet i STCW-konvensjonen samt EU-direktiv 2019/1159 (European Maritime Diplomas of Excellence). På enkelte områder vil også boken kunne fungere som oppslagsverk om bord på skip. 
For å dekke alle navigasjonsdisipliner er det lagt opp til at boken benyttes sammen med bøkene Elektroniske og akustiskenavigasjonssystemer og Navigasjon fra samme forfatter og forlag. 

Boken er inndelt i 4 deler:

DEL 1
presenterer grunnleggende teori for skipets manøveregenskaper, inkludert propell- og rorteori. I dette ligger også hydrodynamiske forhold som gruntvannseff ekt, bankeff ekt og interaksjon mellom fartøy. Del 1 dekker også skipenes tekniske utrustning som ankrings- og fortøyningsutrustning. Videre er forskjellige forhold omkring tauing og ankerhåndtering grundig beskrevet. Kort oversikt av forskjellige trader er også tatt med.

DEL 2
beskriver forhold av betydning for planlegging og gjennomføring av seilasen. I dette ligger planleggingsprosessen, publikasjoner, brovakthold, sjekklister og forskjellige teknikker for kvalitetssikring. Videre gjennomgang av forskjellige kriseplaner og forhold av betydning for søk og redning, samt operasjoner i hardtvær. Det er beskrivelse av kystadministrasjon, losvesen og forskjellige regelverk knyttet til operasjon av skipet. Det legges også vekt på dokumentasjon av seilasen og forskjellige rapporteringsregimer på kystnære og oversjøiske seilaser.

DEL 3
er i sin helhet viet oseanografi og meteorologi. Stoff et er tilpasset behovet knyttet til planlegging og gjennomføring av seilaser. Teori knyttet til tidevannet og beregning av tidevannet har derfor fått en relativt stor plass. I meteorologien er det lagt vekt på at studenten skal kunne tolke værkart og fra disse planlegge den videre seilas på en så skånsom og sikker måte som mulig.

DEL 4
er en fordypning i operasjon og drift av skip i islagte strøk og er tilpasset oppdatering av STCWkonvensjonen og i henhold til Polarkoden fra IMO. Siden det stadig blir mer aktivitet knyttet til oljeutvinning og cruisetrafi kk i Arktis og Antarktis vil denne delen av boken ha sin absolutte berettigelse. I dette ligger både operasjon av vanlige isforsterkede handelsskip og isbrytere, samt teknologien knyttet til isforsterkede skip.

Norvald Kjerstad har kapteinutdanning fra Tromsø maritime høgskole, og fl ere års erfaring som navigasjonsoffi ser, forsker og ice advisor fra forskjellige typer skip, bl.a. havfi skefl åten, kystvakten, gassplattform, forskningsfartøyer og isbrytere. Han er Maritim kandidat fra Norges Tekniske Høgskole (1989). Etter fl ere år med undervisning, forskning og videreutdanning ble han i 2004 oppnevnt til dosent ved Høgskolen i Ålesund hvor han bl.a. har hatt ansvaret for oppbygging av skipsmanøver-simulatorer og DP-simulatorer, samtidig som han har undervist kapteinstudenter og seilende navigatører i forskjellige nautiske disipliner. Siden 2007 har han også vært ansatt som professor II innen arktisk navigasjon ved Universitetene i Tromsø og Bodø.

Forfattere:
ISBN:
9788245035346
Utgitt:
Utgave:
5
Sider:
654
Fremføring av skip med navigasjonskontroll