Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Særtrykk av Norges Lover
- 68 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Opplæringsloven, med forskrifter
Bokmål Heftet
Nyhet
Utlendingsloven, med forskrift, sist endret ved lo
Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her
Bokmål Heftet
Nyhet
Domstolloven, Tvisteloven med endringer fra 1. januar 2024
Bokmål Spiral
Nyhet
Avhendingslova, med forskrift; sist endret ved lov
Lov 3 juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom
Bokmål Heftet
Nyhet
Tvisteloven, med forskrifter, sist endret ved lov
Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister
Bokmål Spiral
Politiloven, sist endret ved lov 28. april 2023 nr. 11 fra 1. september 2023
Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet
Bokmål Heftet
Avtaleloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 38 fra 1. oktober 2023
Lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige vilj
Bokmål Heftet
Forbrukerkjøpsloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 60 fra 1. januar 2024
Lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp
Bokmål Heftet
Bokloven, med forskrifter, fra 1. januar 2024
Lov 21. juni 2023 nr. 96 om omsetning av bøker
Bokmål Heftet
Arveloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 59 fra 1. oktober 2023
Lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte
Bokmål Heftet
Barnelova, med forskrifter, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 34 fra 01. okt
Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre
Bokmål Heftet
Skatteloven, sist endret ved lov 20. desember 2023 nr. 102 fra 1. januar 2024
Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt
Bokmål Heftet
Arbeidsmiljøloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 37 fra 1. januar 2024
Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
Bokmål Heftet
Arbeidsmiljøloven, ferieloven, samlesærtrykk, sist endret ved lov 16. juni 2023
Arbeidsmiljøloven, 17. juni 2005 nr. 62, ferieloven, 29. april 1988 nr. 21
Bokmål Heftet
Straffeloven, sist endret ved lov 22. juni 2022 nr. 83 fra 1. januar 2023
Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff
Bokmål Heftet
Regnskapsloven, sist endret ved lov 16. juni 2023
Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.
Bokmål Heftet
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 1.01.2023
Bokmål Spiral
Folketrygdloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 36 fra 1. juli 2023
Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
Bokmål Heftet
Merverdiavgiftsloven, med forskrift, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 50
Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift
Bokmål Heftet
Verdipapirhandelloven, med forskrift, sist endret ved lov 31. mars 2023 nr. 4
Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel
Bokmål Heftet
Kommuneloven, sist endret ved lov 2. juni 2023 nr. 21 fra 1. juli 2023
Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
Bokmål Heftet
Anskaffelsesloven, med forskrift, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 68
Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
Bokmål Heftet
Plan- og bygningsloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr.73 fra 1. juli 2023
Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling
Bokmål Heftet
Barnevernsloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 41
Lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern
Bokmål Heftet
Allmennaksjeloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 67 fra 1. juli 2023
Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper
Bokmål Heftet
Aksjeloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 67 fra 1. juli 2023
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
Bokmål Spiral
Sikkerhetsloven,med forskrifter, sist endret ved lov 20.06.2023 nr.77 fra 1 juli
Lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet
Bokmål Heftet
Markedsføringsloven, med forskrifter, sist endret ved lov 20.05.2020 nr. 42
Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.
Bokmål Heftet
Psykisk helsevernloven, med forskrifter, sist endret ved lov 20.12.2022 nr. 115
Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
Bokmål Heftet
Straffegjennomføringsloven, sist endret ved lov 20. juni 2023 nr. 78 fra 1. juli
Lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv.
Bokmål Heftet