Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mennesker, steder og regionale endringer
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Mennesker, steder og regionale endringer

I regionalforskning, -politikk og -planlegging er det viktig å ha kunnskap
om hvordan mennesker oppfatter steder, og hva steder har å tilby
mennesker. Derfor retter denne boka søkelyset mot forholdet mellom
mennesker og steder. En grunnleggende tanke i boka er at mennesker
påvirker steder, og steder påvirker mennesker. Hva vet vi egentlig om
denne gjensidige påvirkningen, og hvordan kan vi få mer kunnskap om
den? I sammenhenger hvor forholdet menneske sted belyses, støter
vi gjerne på begrepene rom, region, sted, ruralitet og urbanitet. Men hva
ligger egentlig i disse begrepene, og hvordan kan de hjelpe oss til bedre
å forstå forholdet menneske sted? Dette er spørsmål som drøftes i
bokas første del. Her gis det for første gang på norsk en samlet
innføring i disse romlige begrepene.

I bokas andre del gis det eksempler på forskning som via ulike tema
belyser forholdet menneske sted. Naturlig nok står flytting og
bostedsvalg sentralt i flere kapitler. Hvor vil vi bo når i livet? Hvordan
forholder ungdom seg til steder? Liker vi bygda eller byen? Er vår
stedsorientering lokal, regional, nasjonal eller kanskje til og med global?
Hva med bedriftslederes forhold til steder? Hvordan opplever vi feriens
steder? Kan steder påvirke vår helse? Gjennom disse og andre relaterte
spørsmål gir boka nye perspektiver på og ny kunnskap om forholdet
menneske sted, noe som igjen kan stimulere til økt forståelse for og
refleksjon omkring regionale endringsprosesser.

Boka henvender seg til forskere og studenter innen fag som er
opptatt av regionale endringsprosesser, men vil også være nyttig for
alle som arbeider med og/eller har interesse for feltet.

Forskningsprogrammet Regional utvikling


Forskningsprogrammet Regional utvikling (1998 2003) sitt overordnede
mål har vært å frambringe ny forskningsbasert kunnskap om
regionale utviklings- og omstillingsprosesser. Programmet har vært
organisert med en kombinasjon av tematiske forskningsprosjekter,
områdestudier, nettverk og syntese.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251919340
Utgitt:
Utgave:
1
Mennesker, steder og regionale endringer