Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sluttevaluering
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
199,-

Sluttevaluering
Kulturell og kreativ næring

Denne rapporten utgjør den tredje og siste fra følgeevalueringen av Solberg-regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, som ble satt i gang i 2017. 

Den første rapporten, nullpunktsanalysen, beskrev økonomiske data for næringen, noen strukturelle trekk og de ordningene og tiltakene som ble iverksatt i satsingen. Nullpunktsanalysen konkluderte med at tiltakene som ble etablert i satsingen, virket godt tilpasset målene, men at uklarheter i de overordnede målene gjorde det vanskelig å vurdere i hvilken grad målene faktisk ble nådd. Den andre rapporten, midtveisevalueringen, la derfor vekt på operasjonaliseringen av målene for å kunne vurdere graden av måloppnåelse. Midtveisevalueringen konkluderte med at de ulike ordningene fungerte godt og etter intensjonene, men at det lå et forbedringspotensial i samordningen av virkemidlene.

Sluttevalueringen undersøker i hvilken grad satsingen har bidratt til økonomisk vekst i næringen, om den har gitt økt kunnskap om kultur som næring, og om virkemiddelapparatet har blitt bedre koordinert. Rapporten konkluderer med at det har skjedd en positiv utvikling på alle disse parameterne. 

Følgeevalueringen er gjennomført av Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og WSP.

Forfattere:
ISBN:
9788270812103
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
153
Sluttevaluering