Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Landbruk og gartnernæring
Trinn: vg2-vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebok, digital bok og nettressurs 

Når vi driver god agronomi, kultiverer og forbedrer vi dyrkingsjorda. Kunnskap om jordas egenskaper og ytre forhold som påvirker, bidrar til en jordkultur – det å behandle dyrka jord – som sikrer god plantevekst. I tråd med dette tar denne boka opp grunnleggende kunnskap om jordkultur og jord som vokseplass for de fleste aktuelle plantekulturer.

Agronomi – jordkultur bidrar til å utvikle en forståelse for de miljø- og klimautfordringene vi nå står i. Måten vi arbeider med jorda på har også en betydning for miljøet og samspillet i naturen. Ved å peke på forskjeller på god jordkultur mellom ulike driftsformer, f.eks. ulik bruk av husdyr- eller mineralgjødsel, gir boka deg kompetanse til å arbeide med økologisk så vel som konvensjonell drift. Målet er å basere all jordkultur og planteproduksjon på økologiske og bærekraftige prinsipper.

Kompetansemålene som dekkes, er hentet fra programområdet vg2 Landbruk og gartnernæring, samt kompetansemålene for vg3 Landbruk og deler av målene i vg3 økologisk landbruk.

Agronomi – jordkultur nettressurs tilbyr en illustrert begrepsdatabase, multimedia, ekstra oppgaver og undervisningsopplegg. 

Svein Skøien er utdannet ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) og var ansatt der som statskonsulent i jordfag. En periode var han også amanuensis og informasjonsdirektør. Skøien har undervist i jordfysikk og jordkultur og forsket spesielt på jorderosjon. Han var med på å etablere de første universitetskursene i økologisk landbruk. I en kort periode var han også ansatt som forsker på vannmiljøtiltak i NIBIO.  Skøien har også vært landbrukssjef i Ås kommune og fylkesagronom i Østfold fylke. Siden 2017 var han ansatt i Norsk landbruksrådgiving med ansvar for klimatiltak i jordbruket og «Klimasmart landbruk».

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun