Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Samfunnsfag
Trinn: 8-10
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Heldigitalt

Aktør er et heldigitalt læreverk for ungdomstrinnet, og dekker fagområdene geografi, historie, sosialantropologi, sosiologi og statsvitenskap. Læreverket bygger på det nyeste innen forskning på de ulike fagområdene, og løfter fram perspektiver og stemmer fra blant annet kvinner, ungdom, minoriteter, urfolk og andre som tidligere ikke har fått så stor plass i faget. 

I verket inviteres elevene til å utforske hvem det er som driver historien fremover. Via et nedenfra-og-opp-perspektiv aktualiseres historiefaget på en måte som engasjerer. Slik utvikler elevene historisk empati, og får muligheten til å forstå seg selv som både historieskapt og historieskapende. Dette er verdenshistorie og norgeshistorie slik den aldri før har blitt fortalt. Nye og aktuelle temaer som nettvett, identitet, digitalisering i demokratiet, bærekraftig utvikling og 22. juli, setter dessuten elevenes egen samtid på dagsordenen. Her trener elevene både digitale og demokratiske ferdigheter. 

Dette kjennetegner Aktør:

  • Nytt til fagfornyelsen
  • Alt innhold tilgjengelig for lærer og elev gjennom hele ungdomsskolen
  • Rikholdig fagstoffbibliotek med begreper, temaer, lyddramaer, filmer og artikler
  • Arbeidsmoduler kalt Aktivitetskort gir ulike innganger til temaer og setter fagstoffet i sammenheng
  • Tydelig strukturert etter kjerneelementer i faget
  • Gode differensieringsmuligheter
  • Tilrettelagt for fordypning i faget
  • Årsplaner og undervisningsopplegg som gjør planleggingen enkel
  • Begge målformer tilgjengelig for alle brukere
  • Godt egnet for tverrfaglig arbeid

 

→ Klikk her for å prøve Aktør

Julie Ane Ødegaard Borge er undervisningsleder i Raftostiftelsen. Hun har doktorgrad i samfunnskunnskapsdidaktikk fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen med en studie av skolevalgene som politisk utdanning i Norge. Hennes forskningsinteresser er politisk deltakelse blant unge, aktive læringsmetoder, utdanning for bærekraftig utvikling og demokratisk medborgerskap. Borge er utdannet lektor med praksiserfaring fra ungdoms- og videregående skole og har ellers utdannelse fra Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og fra forskningsopphold ved Universitetet i Washington.

Kjersti Dybvig er lektor med master i historiedidaktikk. Hun har jobbet som lærer siden 2008 og er ansatt ved Kristianslyst ungdomsskole. Hun underviser i fagene samfunnsfag, norsk og tysk. Hun er spesielt opptatt av nordisk Holocaust-historiografi samt kvinners og minoriteters plass i historieformidlingen. Det viktigste i hennes historieundervisning er å skape historiebevissthet og evne til å se sammenhenger og å kunne reflektere rundt ulike hendelser som direkte og indirekte påvirker hverandre.

Erlend Eidsvik er førsteamanuensis i geografi ved Høgskulen på Vestlandet. Han har doktorgrad fra Universitetet i Bergen og har vært ansatt ved HVL siden 2012. Her underviser han og veileder lærerstudenter. Forskningsfeltet inkluderer migrasjon, postkoloniale praksiser og geografiutdanning i komparative perspektiv. Han har også erfaring fra undervisning i barne- og ungdomsskole. Han er også hovedredaktør av Verda og vi. Innføring i geografi (2019). Boken er en innføringsbok for studenter på høgskole- og universitetsnivå.

Espen Helgesen er utdannet sosialantropolog og jobber som førsteamanuensis i samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Han er særlig opptatt av identitet, sosialisering og sosial ulikhet i samfunnsfaget, og har jobbet med disse temaene i Norge, USA og Sør-Afrika. Han har forsket på barn og unges bruk av digital teknologi, og har blant annet publisert tekster om sosiale medier, nettmobbing og japansk populærkultur i Norge.

Hege Christine Sørensen Isaksen er utdannet lektor med fagene engelsk og statsvitenskap. Hun har jobbet som lærer siden 2011 og er ansatt ved Fjell ungdomsskule. Hun underviser i fagene samfunnsfag, engelsk og spansk. Isaksen er spesielt opptatt av å lære elevene å se de store linjene i historien og at ingen hendelser kan ses isolert. Hennes forskningsinteresser er økosofi med fokus på menneskets holdning til, så vel som behandling av, naturen.

Gidske Leknæs Andersen er førsteamanuensis i geografi ved Universitetet i Bergen. Hun jobber med romlige data og anvendelse av GIS og fjernmåling til å studere landskaps- og arealbruksendringer i natur- og kulturlandskap. Hun er opptatt av å formidle hvordan kart og romlig informasjon kan hjelpe oss å forstå og løse utordringer i samfunnet.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun