Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Nettopp! er et ferdighetsbasert læreverk som dekker nivåene A1 og A2 i Læreplan i norsk for voksne innvandrere (2021). I likhet med læreplanen legger verket opp til at deltakerne øver på de fire språkferdighetene hver for seg: lese, lytte, skrive og muntlig tale.

Gjennom hele verket legges det vekt på at deltakerne skal lære språket både reseptivt og produktivt: De må på den ene siden tilegne seg og forstå lese- og lyttetekster, og med utgangspunkt i modelltekster skal de på den andre siden skape og framføre egne tekster.

I denne læringsprosessen står samhandling og mediering sentralt. Deltakerne går sammen og støtter hverandre i skapende prosesser, og de kan trekke veksler på eget morsmål og egne hverdagserfaringer for å forstå og bruke språket.

Deltakerne tar i bruk ulike strategier når de produserer egne tekster med utgangspunkt i modelltekster. De jobber med ord og uttrykk og grammatiske strukturer før de skriver tekster eller samhandler muntlig. Undervisningsformen krever at de deltar aktivt i læreprosessen og tar ansvar for egen læring.

Hver tekst i Nettopp! har et tydelig definert tema og læringsmål. Deltakeren vil aldri være i tvil om hva læringsøkten skal inneholde. Læringsmålet blir konkretisert gjennom det språklige eksemplet, modellteksten, og denne bidrar til å gi læringsstøtte når deltakerne skal utføre egne språkhandlinger: snakke, samtale og skrive.

Deltakere med noe langsom progresjon vil alltid kunne hente støtte i modelltekstene i prosessen med å lære språket. For dem som har en raskere språkutvikling, vil modellene kunne fungere som et springbrett til å bruke språket mer kreativt. En ferdighetsbasert språkopplæring basert på modelltekster tilrettelegger slik for differensiering

Verkets komponenter

Verket består av tekstbok, arbeidsbok og nettressurs:

 • Tekstboka inneholder lesetekster, modelltekster, grammatikk og lister med ord og uttrykk. Bakerst i boka finnes en minigrammatikk.
 • Arbeidsboka inneholder oppgaver til hver tekst i tekstboka, og deltakerne får øve på det de trenger av vokabular, grammatikk og språklige strukturer, før de skal utføre språkhandlinger selv.
 • I nettressursen kan deltakerne jobbe interaktivt med oppgaver og høre på lydfiler knyttet til tekstboka og arbeidsboka. Nettressursen inneholder også lærerveiledning, leksjonsprøver, kryssord, fasit og annet materiale til undervisningen, for eksempel et komplett uttalekurs.

Ordlister Norsk-Ukrainsk

Nettopp! har ordlister til tekstboka på ukrainsk. Disse finner du gratis under "UKRAINSK ORDLISTElenger opp på denne siden og i nettressursen.

Fordeler for deltakerne

 • De er aktive og bruker språket selv fra første dag.
 • De går grundig og stegvis fram i læringsprosessen.
 • Hver språkferdighet blir systematisk styrket.
 • De finner et stort og variert utvalg av oppgaver i arbeidsboka og nettressursen.
 • De jobber med ferdighetsoppgaver som forbereder dem til norskprøven.
 • Språkopplæringen er praktisk og direkte relevant, både i møte med hverdagslivet og arbeidslivet.

Fordeler for læreren 

 • Et rikt utvalg av oppgaver både i arbeidsboka og i nettressursen gjør det enkelt å tilpasse undervisningen for alle deltakere.
 • Deltakerne er aktive og produserer muntlig og skriftlig språk i hver økt som gir læreren et godt vurderingsgrunnlag. Det blir tydelig hva de mestrer, og hva de trenger å øve mer på.
 • Leksjonsprøver med vurderingsskjema gir også god oversikt over deltakernes språkkompetanse. 

Camilla Flom er lektor ved Osloskolen. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur og har norsk som andrespråk i fagkretsen. Hun har i mange år undervist voksne innvandrere og er skriftlig sensor på de offisielle norskprøvene. Flom har tidligere utgitt et læreverk for voksne innvandrere på nivå A1/A2. 

Tine Bang-Olsen er lektor ved Bergen læringssenter og har undervist innvandrere i mange år. Hun har en mastergrad i pedagogikk og har norsk som andrespråk og migrasjonspedagogikk i fagkretsen. Tidligere har Bang-Olsen vært redaktør i norsk som andrespråk, og hun var da med på å utvikle læremidler for voksne innvandrere.

I nettressursen kan elevene jobbe interaktivt med oppgaver og høre på lydfiler knyttet til tekstboka og arbeidsboka. Nettressursen inneholder også lærerveiledning, leksjonsprøver, kryssord, fasit og annet materiale til undervisningen, for eksempel et komplett uttalekurs.

Her finner du nettressurs til NETTOPP!

Ønsker du prøvetilgang?
Ta kontakt med Håkon Fanebust: Hakon.Fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun