Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
239,-
inkl. mva

Likestilling og diskriminering

Den 1. januar 2018 fikk vi to nye lover som tydeliggjør og styrker vernet mot diskriminering:

- likestillings- og diskrimineringsloven
- diskrimineringsombudsloven

Boka Likestilling og diskriminering inneholder begge lovene og fire forskrifter. Vi har knyttet forarbeider og kommentarer fra stortingsbehandlingen opp mot den enkelte paragraf. Dette utdyper lovverket og gjør det lettere å forstå. Stikkordsregister gjør det enkelt å finne frem. 

Det nye lovverket gjelder barnehager, skoler og ellers all annen virksomhet i vårt samfunn. 
Boka er spesielt nyttig for ledere, og ellers alle som arbeider med personalsaker (som ansettelse og oppsigelse), undervisning, IKT-løsninger og likestilling og diskriminering generelt. 

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven erstatter fire tidligere lover:
- diskrimineringsloven om seksuell orientering
- likestillingsloven 
- diskrimineringsloven om etnisitet 
- diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

Følgende diskrimineringsgrunnlag får nå samme beskyttelse etter loven: 
· kjønn 
· graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon 
· omsorgsoppgaver 
· etnisitet, religion, livssyn 
· funksjonsnedsettelse 
· seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk 
· alder og andre vesentlige forhold ved en person

Nye bestemmelser:
Blant de nye bestemmelsene er en utvidet plikt til universell utforming av IKT som omfatter utdannings- og opplæringssektoren. Loven inneholder også en ny bestemmelse om at læremidler og undervisning i barnehager og skoler skal bygge på lovens formål. Det stilles i tillegg nye krav til arbeidsgivers redegjørelsesplikt om likestillingstiltak. Loven forbyr trakassering av alle slag. Arbeidsgivere og ledelsen i utdanningsinstitusjoner er pålagt å forebygge og forhindre all form for trakassering og å utforme retningslinjer for varsling. 

Den nye diskrimineringsombudsloven angir en tydeligere rollefordeling mellom ombud og nemnd. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være pådriver for økt likestilling i samfunnet, mens en ny diskrimineringsnemnd skal håndheve lovgivningen og kan ilegge oppreisning og erstatning. 

Bokas innhold: 
· Forord 
· Likestillings- og diskrimineringsloven 
- Kapittel 1: Innledende bestemmelser 
- Kapittel 2: Forbud mot å diskriminere 
- Kapittel 3: Universell utforming og individuell tilrettelegging 
- Kapittel 4: Aktivt likestillingsarbeid 
- Kapittel 5: Særlige regler i arbeidsforhold 
- Kapittel 6: Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner 
- Kapittel 7: Avsluttende bestemmelser 
· Forskrift om utsendte arbeidstakere - utdrag 
· Forskrift om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, råd, delegasjoner m.v. 
· Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 

· Diskrimineringsombudsloven 
- Kapittel 1: Generelle bestemmelser 
- Kapittel 2: Likestillings- og diskrimineringsombudet 
- Kapittel 3: Diskrimineringsnemnda 
- Kapittel 4: Forskrift 
- Kapittel 5: Ikrafttredelse og overgangsregler 
· Forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda 
· Vedlegg (Oppnevning av ledere og medlemmer til Diskrimineringsnemnda og utdrag fra arbeidsmiljøloven) 
· Stikkordsregister 

Oppdatert per 1. januar 2018.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283720570
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
112
Likestilling og diskriminering