Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Særtrykk
- 66 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Nyhet
Straffeloven, sist endret ved lov 22. juni 2022 nr. 83 fra 1. januar 2023
Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff
Bokmål Heftet
Nyhet
Regnskapsloven, sist endret ved lov 16. juni 2023
Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.
Bokmål Heftet
Nyhet
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 1.01.2023
Bokmål Spiral
Nyhet
Folketrygdloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 36 fra 1. juli 2023
Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
Bokmål Heftet
Nyhet
Merverdiavgiftsloven, med forskrift, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 50
Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift
Bokmål Heftet
Nyhet
Tvisteloven, Domstolloven med endringer fra 1. juli 2023
Bokmål Spiral
Nyhet
Tvisteloven, med forskrifter, sist endret ved lov 11.05.2023 nr.13 fra 1.07.2023
Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister
Bokmål Spiral
Nyhet
Skatteloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 47
Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt
Bokmål Spiral
Nyhet
Verdipapirhandelloven, med forskrift, sist endret ved lov 31. mars 2023 nr. 4
Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel
Bokmål Heftet
Nyhet
Kommuneloven, sist endret ved lov 2. juni 2023 nr. 21 fra 1. juli 2023
Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
Bokmål Heftet
Nyhet
Anskaffelsesloven, med forskrift, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 68
Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
Bokmål Heftet
Nyhet
Plan- og bygningsloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr.73 fra 1. juli 2023
Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling
Bokmål Heftet
Nyhet
Barnevernsloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 41
Lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern
Bokmål Heftet
Nyhet
Utlendingsloven,med forskrift,sist endret ved lov 16.07.2023 nr.58 fra 1.07.2023
Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her
Bokmål Heftet
Nyhet
Allmennaksjeloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 67 fra 1. juli 2023
Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper
Bokmål Heftet
Nyhet
Aksjeloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 67 fra 1. juli 2023
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
Bokmål Spiral
Nyhet
Sikkerhetsloven,med forskrifter, sist endret ved lov 20.06.2023 nr.77 fra 1 juli
Lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet
Bokmål Heftet
Nyhet
Markedsføringsloven, med forskrifter, sist endret ved lov 20.05.2020 nr. 42
Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.
Bokmål Heftet
Nyhet
Psykisk helsevernloven, med forskrifter, sist endret ved lov 20.12.2022 nr. 115
Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
Bokmål Heftet
Nyhet
Straffegjennomføringsloven, sist endret ved lov 20. juni 2023 nr. 78 fra 1. juli
Lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv.
Bokmål Heftet
Nyhet
Domstolloven, sist endret ved lov 9. juni 2023 nr. 32 fra 1. juli 2023
Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene
Bokmål Spiral
Nyhet
Åndsverkloven, sist endret ved lov 28. mai 2021 nr. 49 fra 1. september 2021
Lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk
Bokmål Heftet
Arbeidsmiljøloven; sist endret ved lov 20. desember 2022 nr. 99 fra 1. april 202
Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
Bokmål Heftet
Arbeidsmiljøloven, ferieloven; samlesærtrykk, sist endret ved lov 1. april 2023
Arbeidsmiljøloven, 17. juni 2005 nr. 62, ferieloven, 29. april 1988 nr. 21
Bokmål Heftet
Universitets- og høyskoleloven;sist endret ved lov 17.06.2022 nr.68 fra 1.1.2023
Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
Bokmål Heftet
Vergemålsloven; med forskrift; sist endret ved lov 31.3.2023 nr. 5 fra 1.04.2023
Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål
Bokmål Heftet
Voldsoffererstatningsloven; sist endret ved lov 17.juni 2022 nr.57 fra 1.01.2023
Lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved...
Bokmål Heftet
Barnehageloven;med forskrifter;sist endret ved lov 10.6.2022 nr.40 fra 1.1.2023
Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager
Bokmål Heftet
Finansavtaleloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18.6.2021 nr.97 fra...
Lov 18 desember 2020 nr. 146 om finansavtaler og finansoppdrag
Bokmål Heftet
Husleieloven; med forskrifter; sist endret ved lov 6.5.2022 nr. 27 fra 1.7.2022
Lov 26 mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler
Bokmål Heftet